Norsk sjølråderett over arbeidslivslovgivning og tariffavtaler

EUs overvåkingsorgan ESA vil overprøve regjeringas innleieforbud. Nå står kampen for at faste ansettelser skal være normen i norsk arbeidsliv. Dette markerte fagbevegelsen over hele landet på nasjonal markeringsdag 20. september.

Les mer om markeringsdagen

Faksimile fra Frifagbevegelse 20.9.2023. Klikk for å lese saken

Vi krever:

Faksimile fra Klassekampen fredag 15/09/23

Hva har skjedd?

Fram til år 2000 var privat arbeidsformidling forbudt i Norge. Men etter en endring av sysselsettingsloven dette året fikk arbeidsgiverne plutselig tilnærmet full frihet til til utleie, innleie og privat formidling av arbeidskraft. Det fikk katastrofale følger i enkelte bransjer.

I byggebransjen har alle de dystre spådommene om frislippet blitt virkelighet. Det har blitt flere løsarbeidere. Produktiviteten har stupt. Kompetanse har gått tapt og fagmiljøer har gått i oppløsning. Arbeidslivskriminaliteten har eksplodert. gjentatte forsøk på å regulere og begrense bemanningsbransjen, har blitt møtt med omgåelser fra bemanningsbransjen selv og de som bruker dem. Da bemanningsbyråene i 2019 ble pålagt å betale sine ansatte lønn selv om de ikke var leid ut til en oppdragsgiver, svarte de med å redusere stillingsbrøken – noen ganger helt ned i 5 %. Ved å ansette arbeidsfolk i små stillingsbrøker var dermed lønnsplikten oppfylt etter kort tid.

I desember 2022 vedtok Stortinget ny lovregulering av innleie fra bemanningsbyråer i hele landet, samt en forskrift som forbyr innleie fra bemanningsbyråer til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke. Adgangen til fritt å leie inn til «arbeid av midlertidig karakter» ble fjernet, og utenfor forbudssonen er det kun bedrifter med tariffavtale med fagforening med innstillingsrett som kan leie inn fra bemanningsbyrå, etter avtale med tillitsvalgt i innleiebedriften.

Begrunnelsen for innstrammingene var såkalte allmenne hensyn, og en erkjennelse av at innleie i stor grad har fortrengt faste ansettelser, undergravd lønns- og arbeidsvilkår, faglige rettigheter og skapt grobunn for sosial dumping og et useriøst arbeidsliv.

Regjeringen om de nye reglene

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023.

Les redegjørelse fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Nye innleieregler: – Rydder opp i bransjen

Mandag 12. desember ble det vedtatt innstramminger i regelverket for bruk av innleie og bemanningsforetak. Arne Sveen, konserntillitsvalgt og verneombud i AF Gruppen gjennom 16 år, gleder seg over endringene og mener dette er utelukkende positivt.

Les mer på fellesforbundet.no

Midlertidige ansettelser skal erstatte innleie i byggebransjen: – Ulovlig omgåelse av forbudet

Fagbevegelsen mener bemanningsbransjens plan for å omgå innleieforbudet i Oslo-området bryter arbeidsmiljøloven.

Les mer hos Fri Fagbevegelse

Hvor står kampen nå?

Norge tilslutta seg EUs Vikarbyrådirektiv i 2012. Direktivet har som mål å likestille bemanningsbransjen med ordinære virksomheter for å øke den frie flyt av arbeidskrafta og tjenester i EUs indre marked.

Regjeringa har imidlertid brukt en åpning i vikarbyrådirektivet om at allmenne hensyn, i dette tilfellet i og rundt Oslo, krever forbud for å sikre et ordna arbeidsliv og hindre framveksten av et løsarbeidersamfunn.

EFTAs overvåkningsorgan ESA mener denne reguleringen strider med EØS-avtalen og har opprettet en formell sak mot Norge.

Regjeringa har ment at innleieforbudet er innafor reglene i EØS-avtalen. Da 30 bemanningsselskaper i slutten av juni saksøkte staten i et forsøk på å få utsatt de nye innleiereglene, endte det med tap på alle punkter. Oslo tingrett mente innleieforbudet var innafor EØS-regelverket, og at regjeringa tydelig hadde redegjort for det i lovforslaget.

ESA vil fjerne innleieforbudet: – Vil være en katastrofe for arbeidslivet

– Vi er gjort kjent med at ESA vil åpne sak mot Norge, men har ikke rukket å se nærmere på innholdet i åpningsbrevet. Jeg er likevel overrasket over at ESA velger å åpne sak mot Norge på dette området, uttaler statssekretær Maria Schumacher Walberg.

Les mer hos Fri Fagbevegelse

Varsler millionsøksmål mot Norge etter ESA-sak

Advokat Nicolay Skarning samler bedrifter til gruppesøksmål mot staten for brudd på EØS-avtalen. To bedrifter er nå klare, og kan ha erstatningskrav på mellom fem og ti millioner kroner, varsler Skarning.

Les mer hos E24

Regjeringen får tommelen ned fra Brussel. Norge må sette hardt mot hardt

«Denne saken handler om å slå ring om det organiserte arbeidslivet her til lands,» skriver kommentator i Fri Fagbevegelse, Kjell Werner.

Les mer hos Fri Fagbevegelse

Kontakt: post@bygningsarbeider.no

Nettsiden er utviklet av Sinklar